Từ điển Dict9
EV

beneficence Tiếng Anh là gì?

ENbeneficence
Danh từ
sự hay làm phúc, sự hay làm việc thiện; từ tâm