Từ điển Dict9
EV

benison Tiếng Anh là gì?

ENbenison
Danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) sự ban ơn, sự ban phúc