Từ điển Dict9
EV

benthos Tiếng Anh là gì?

ENbenthos
Danh từ
(sinh vật học) sinh vật đáy