Từ điển Dict9
EV

benzedrine Tiếng Anh là gì?

ENbenzedrine
Danh từ
(dược học) (tên riêng)
benzedrin