Từ điển Dict9
EV

benzene Tiếng Anh là gì?

ENbenzene
Danh từ
(hóa học)
benzen