Từ điển Dict9
EV

benzoin Tiếng Anh là gì?

ENbenzoin
Danh từ
cánh kiến trắng, an tức hương