Từ điển Dict9
EV

beriberi Tiếng Anh là gì?

ENberiberi
Danh từ
(y học)
bệnh tê phù