Từ điển Dict9
EV

beseech Tiếng Anh là gì?

ENbeseech
Động từ
(besought hoặc beseeched)
cầu xin, van nài
spare himI beseech you
xin tha cho nó, tôi van ông
chị ta cầu xin sự lượng thứ của ông ấy