Từ điển Dict9
EV

besieger Tiếng Anh là gì?

ENbesieger
Danh từ
người bao vây