Từ điển Dict9
EV

besmirch Tiếng Anh là gì?

ENbesmirch
Động từ
(cách viết khác smirch)
bôi nhọ
bôi nhọ thanh danh của ai