Từ điển Dict9
EV

bespatter Tiếng Anh là gì?

ENbespatter
Ngoại động từ
rắc, vảy, làm bắn tung toé
nịnh nọt rối rít
chửi tới tấp