Từ điển Dict9
EV

besprinkle Tiếng Anh là gì?

ENbesprinkle
Ngoại động từ
vảy, rắc, rải