Từ điển Dict9
EV

bestir Tiếng Anh là gì?

ENbestir
Động từ
(-rr-)
bestir oneself
(đùa)
hoạt động lên; trở nên bận rộn
hắn lười đến mức không muốn nhấc ống nói lên trả lời điện thoại