Từ điển Dict9
EV

bestride Tiếng Anh là gì?

ENbestride
Động từ
(bestrode; bestridden)
ngồi giạng chân trên; đứng giạng chân trên
bestride a horse
ngồi giạng chân lên lưng ngựa
bestride a ditch
đứng giạng chân trên hai bờ mương