Từ điển Dict9
EV

beta Tiếng Anh là gì?

ENbeta
Danh từ
bê ta (chữ cái Hy Lạp)