Từ điển Dict9
EV

betatron Tiếng Anh là gì?

ENbetatron
Danh từ
(vật lý) bêtatron