Từ điển Dict9
EV

brainworker Tiếng Anh là gì?

ENbrainworker
Danh từ
người làm việc bằng trí óc nhiều hơn là bằng chân tay; người lao động trí óc