Từ điển Dict9
EV

branchiopod Tiếng Anh là gì?

ENbranchiopod
Danh từ
động vật chân mang
Tính từ, như branchiopodan, branchiopodous
có chân mang