Từ điển Dict9
EV

brashly Tiếng Anh là gì?

ENbrashly
Phó từ
(nghĩa xấu)
một cách hỗn láo
[một cách] lòe loẹt