Từ điển Dict9
EV

brass-rubbing Tiếng Anh là gì?

ENbrass-rubbing
Danh từ
sự đặt một mảnh giấy lên tấm bia đồng và xoa sáp (hoặc phấn) lên mặt giấy để mô phỏng tấm bia, Sự rập khuôn