Từ điển Dict9
EV

brassica Tiếng Anh là gì?

ENbrassica
Danh từ
thực vật thuộc họ cải bắp