Từ điển Dict9
EV

breach of the peace Tiếng Anh là gì?

ENbreach of the peace
(luật học)
tội phá rối trật tự công cộng