Từ điển Dict9
EV

bread-winner Tiếng Anh là gì?

ENbread-winner
Danh từ
người trụ cột nuôi cả gia đình; lao động chính
cần câu cơm (nghĩa bóng)