Từ điển Dict9
EV

breast-beating Tiếng Anh là gì?

ENbreast-beating
Danh từ
sự chống đối một cách ầm ĩ