Từ điển Dict9
EV

breast-feed Tiếng Anh là gì?

ENbreast-feed
Động từ
(breast-fed)
nuôi bằng sữa vú
trẻ nuôi bằng sữa vú (không phải bằng sữa bầu)