Từ điển Dict9
EV

breathalyser Tiếng Anh là gì?

ENbreathalyser
Danh từ
(từ Mỹ breathlyzer, drunkometer)
cái đo nghiện rượu (trong hơi thở của lái xe)