Từ điển Dict9
EV

breech birth Tiếng Anh là gì?

ENbreech birth
sự đẻ ngược