Từ điển Dict9
EV

breeches-buoy Tiếng Anh là gì?

ENbreeches-buoy
Danh từ
phao cấp cứu, phao cứu sinh