Từ điển Dict9
EV

breezily Tiếng Anh là gì?

ENbreezily
Phó từ
[một cách] hiu hiu gió
[một cách] thoáng gió
[một cách] thư thái