Từ điển Dict9
EV

bregmatic Tiếng Anh là gì?

ENbregmatic
Tính từ
có thóp