Từ điển Dict9
EV

brewing Tiếng Anh là gì?

ENbrewing
Danh từ
việc làm rượu bia
mẻ rượu bia
(hàng hải) sự tích tụ mây đen báo bão