Từ điển Dict9
EV

bribetaker Tiếng Anh là gì?

ENbribetaker
Danh từ
người nhận hối lộ