Từ điển Dict9
EV

brickie Tiếng Anh là gì?

ENbrickie
Danh từ
(thông tục)
thợ nề