Từ điển Dict9
EV

bridgeless Tiếng Anh là gì?

ENbridgeless
Tính từ
không có cầu