Từ điển Dict9
EV

bridler Tiếng Anh là gì?

ENbridler
xem bridle