Từ điển Dict9
EV

bridoon Tiếng Anh là gì?

ENbridoon
Danh từ
bộ cương sơ sài