Từ điển Dict9
EV

briefcase Tiếng Anh là gì?

ENbriefcase
Danh từ
cái cặp (để giấy tờ, tài liệu)