Từ điển Dict9
EV

briefer Tiếng Anh là gì?

ENbriefer
xem brief