Từ điển Dict9
EV

brigandine Tiếng Anh là gì?

ENbrigandine
Danh từ
(sử học) áo giáp nhẹ