Từ điển Dict9
EV

brigantine Tiếng Anh là gì?

ENbrigantine
Danh từ
thuyền buồm brigantin