Từ điển Dict9
EV

brimless Tiếng Anh là gì?

ENbrimless
Tính từ
không có vành