Từ điển Dict9
EV

brimmed Tiếng Anh là gì?

ENbrimmed
Tính từ
(dùng trong tính từ ghép) có loại vành được nói rõ
mũ rộng vành, có vành mềm