Từ điển Dict9
EV

bring-and-buy sale Tiếng Anh là gì?

ENbring-and-buy sale
Danh từ
cuộc mua bán có tính cách từ thiện (mua đồ của nhau)