Từ điển Dict9
EV

broad jump Tiếng Anh là gì?

ENbroad jump
(từ Mỹ)
như long jump