Từ điển Dict9
EV

broad-minded Tiếng Anh là gì?

ENbroad-minded
Tính từ
có tư tưởng phóng khoáng