Từ điển Dict9
EV

broad-mindedly Tiếng Anh là gì?

ENbroad-mindedly