Từ điển Dict9
EV

broadbrim Tiếng Anh là gì?

ENbroadbrim
Danh từ
mũ rộng vành