Từ điển Dict9
EV

broadjump Tiếng Anh là gì?

ENbroadjump
Danh từ
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) nhảy xa