Từ điển Dict9
EV

broadlum Tiếng Anh là gì?

ENbroadlum
Danh từ
thảm dệt trên khung cửi rộng