Từ điển Dict9
EV

broch Tiếng Anh là gì?

ENbroch
Danh từ
(sử học) nhà đá hình tháp tròn (ở Xcôtlân)